Nhảy tới nội dung

Giới thiệu về JavaScript DOM

  • Cấu trúc của HTML DOM giống như một cấu trúc cây (tree).
  • Cấu trúc cây có nhiều nút (node), có cấu trúc dạng "cha-con".
  • Mỗi một nút là một đối tượng (object). Đối tượng này có thể là: element, attribute, text, ...

https://www.w3schools.com/js/pic_htmltree.gif