Nhảy tới nội dung

Giới thiệu về CSS

CSS is the language we use to style a Web page.

→ Làm CSS là làm style cho web.

Ghi chú

CSS = Cascading Style Sheets

Công năng nổi bật của CSS là xử lý:

  • Định dạng, trang trí (format)
  • Bố cục (layout)
  • Hiệu ứng (animation)
  • Responsive

Cú pháp

Để style cho một element cần định nghĩa thông qua một khối CSS với cú pháp như sau:

Cú pháp cơ bản của CSS

Ví dụ:

p {
color: red;
text-align: center;
}